Általános Szerződési Feltételek 
Virtuális szerver-, domain név karbantartás-, tárhely- és E-mail szolgáltatásokhoz

1. SZOLGÁLTATÁS:
1.1       A Smartwork Solutions Bt. Cím: 1164 Budapest., Gesztenye u. 9. 1./4. Adószám: 27899315-2-42 Cégjegyzékszám: Cg. 01-06-795657 (továbbiakban: Szolgáltató) az Előfizető részére jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) egységes és elválaszthatatlan részét képező Megrendelőlapon meghatározott Internet szolgáltatást biztosítja, melyért az Előfizető a Szolgáltató által kibocsátott díjszabásban foglalt díjat köteles fizetni.
 
2. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
2.1       A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99,9%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.
2.2       A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.
2.3       A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.
2.4       A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.
2.5       A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírások valamelyikét megszegi:
2.5.1    Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
2.5.2    Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;
2.5.3    Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása;
2.5.4    Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
2.6       A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért. Az Előfizető az adatokat saját felelősségére tárolja a szervereken.
            A Szolgáltató felhívja a megrendelő figyelmét a szerveren tárolt állományok rendszeres, saját eszközökön történő mentésének fontosságára.
A biztosított rendelkezésre-állás 1/10 (azaz egy tized) részének nem biztosítása esetén a Szolgáltató kizárólag úgy vonható felelősségre, hogy a nem szolgáltatott időtartam tízszeresét az Előfizetőnek a kifizetett időtartam után díjmentesen nyújtja (kivéve vis major miatt).
2.7       A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.5 pontban leírt eset.
2.8.1    A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, és ezt a honlapján közzétenni. Minden esetben az ÁSZF pontjai az irányadóak.
2.8.2    A szolgáltató jogosult az Előfizető érdekeinek csorbulása nélkül, a szerződés megkötésekor a szolgáltatás paramétereinél nem rosszabb minőségű szolgáltatás ellenében adatait és a szolgáltatás teljesítését harmadik fél részére átadni.
2.8.3    A Szolgáltató jogosult az Előfizető nevét, linkjét és weblapját a Szolgáltató valamennyi lapján a partnerei közt szerepeltetni, és erre az Előfizető a Szolgáltatót ezennel kifejezetten fel is hatalmazza.
2.8.4    A Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.
 
 
 
3. AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
3.1       Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.
3.2       Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.
3.3       Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.
3.4.      Előfizető elfogadja, hogy az indokolatlanul vagy a szerverátlagnál nagyobb terhelés ,  a szerver vagy más felhasználók folyamatos üzemelését befolyásoló tényezők az Előfizetés felmondását eredményezik a Szolgáltató részéről a tárhely díj hátralévő időtartamának visszafizetésével. Ezen okok miatt a Szolgáltató korlátlanul zárolhatja a honlapot a szerver folyamatos működésének biztosítása érdekében.
3.5       Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel. Kizárólag az Előfizető jogosult a jelen szerződés tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amelyet a harmadik személy okozott.
3.6       Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.
3.7       Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.
3.8       Az Előfizető elfogadja, hogy
3.8.1    Nem használhatja a rendszer forrásainak több, mint 25% -át 90 másodpercnél tovább. Ezek szerver oldali működésképtelenséget okozhatnak. Ezekbe bele tartotznak a CGI szkriptek, FTP, PHP, HTTP stb.
3.8.2    Nem futtathat bármi féle interaktív real-time chat alkalmazást amelyek szerveroldali erőforrásokat hazsnálnak. Távoli erőforrást használó programok teljes körűen használhatóak.
3.8.3    Nem futtathat IRCD vagy daemions típusú alkalmazásokat.
3.8.4    Nem futtathat IRC-vel azonos működéssel rendelkező programot.
3.8.5    Nem futtathat bit torrent alkalmazásokat vagy klienst.
3.8.6    Nem vehet részt bármiféle fájl cserélő tevékenységben.
3.8.7    Nem futtathat játék szervereket. (pl counter stritke)
3.8.8    Nem futtathat cron-okta fél óránál gyakrabban
3.8.9    PHP include -okra csak így hivatozhat: "include.php" és nem "http://domainnev.hu/include.php")

 
4. A SZERZŐDÉS HATÁLYA
4.1       Felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik.
4.2       A szerződést bármelyik fél indoklás nélkül, írásban (személyesen vagy ajánlott postai levél formájában) jogosult felmondani a hónap utolsó napjával.
4.3       A jelen szerződést a felek kölcsönös megegyezéssel módosíthatják. A jelen szerződés rendelkezéseinek módosítását a Szolgáltató egyoldalúan is kezdeményezheti. Ez esetben a módosított szerződésszöveget a Szolgáltató köteles az Előfizetőnek a módosítás hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően írásban, vagy e-mail útján elküldeni. Ha az Előfizető az egyedi szolgáltatási megállapodást a Szolgáltató módosítási javaslatának közlését követő 15 napon belül nem mondja fel, úgy a Szolgáltató módosítási javaslata az Előfizető részéről elfogadottnak tekintendő.
4.4       Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.
4.5       A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.
7.6       A Szolgáltató automatikus lemondásnak veszi azt, amennyiben a Szolgáltatáshoz igénybevett domain nevet másik szolgáltatóhoz az Előfizető átregisztrálja és erről előtte nem értesíti a Szolgáltatót.
 
5. FIZETÉSI FELTÉTELEK
5.1       Szolgáltató előfizető megbízásából tárhely ügyintézési kérelem megérkezésétől 8 munkanapon belül számlát jogosult kiállítani, melyet előfizető a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül, átutalással köteles kiegyenlíteni.
5.2       A fizetési kötelezettségek elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult napi 100Ft -azaz száz forint- késedelmi kamat felszámítására, az ide tartozó törvényi rendelkezések szerint, illetve 20 munkanapnál hosszabb idejű fizetési késés esetén a tartozást harmadik fél számára átadhatja.
5.3       Amennyiben előfizető a fizetési kötelezettségeinek írásbeli felszólítás után sem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, de a meglévő pénzügyi követelések továbbra is fennállnak.
5.4       A Szolgáltató az előfizető adminisztrációjából eredő hibákért díjvisszatérítésre nem kötelezhető.
 
VI. ADATVÉDELEM
6.1       Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést a másik fél írásos beleegyezése nélkül harmadik személy részére nem adják át.
6.2       előfizető köteles tájékoztatni ügyfeleit, hogy az előfizető adatai nyilvános adatnak minősülnek.
6.3       A szerződő felek magukra nézve kötelező erővel ismerik el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:
•  az 1992. évi LXIII. törvény - A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
•  az 1998. évi VI. törvény - Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg  
   1981. január 28.),
•  2001. évi CVIII. Törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
•  az "Online Privacy Alliance" ajánlásait
 
VII. VIS MAJOR
7.1       Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.
7.2       Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
7.3       Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni.
7.4       A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.
7.5       A Szolgáltató részéről vis majornak számítanak, minden olyan meghibásodások, melyek felett rendelkezése nincsen. Ilyenek a Szolgáltató által harmadik féltől igénybevett, szerverrel kapcsolatos szolgáltatások. Amennyiben a előfizető kártérítési igénnyel kíván élni, kijelenti, hogy ilyen esetekben kizárólag a harmadik féllel szemben nyújtja be igényét.
 
VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
8.1       Szolgáltató és előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeket teljesítsék.
8.2       Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni.
8.3       A Felek jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik olyan módon, hogy a Budapesti Városi Bíróságnál keresetlevelet nyújtanak be. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.
8.4       A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.
 
Jelen szolgáltatási szerződést a Felek – mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá az Előfizető interneten történt megrendelésének, vagy szóbeli megrendelésének alapján, ráutaló magatartásával és a szolgáltató visszajelzésével, így jelen szerződés az Előfizető aláírása nélkül is hiteles.
 

 

Budapest, 2016. január 1.